Regulamin sklepu

Strona główna » Regulamin sklepu

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, składanie zamówień oraz dostaw towarów zamówionych w Sklepie Internetowym.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem sklep.lupus73.eu jest Piotr Mochniej prowadzący na podstawie wpisu do CEIDG  działalność gospodarczą pod nazwą Lupus 73 Meble – Design – Produkcja Mochniej Piotr, Michałkowa Wiejska 36, 58-321 Jugowice, posiadający NIP: 8860021655, REGON: 890517550.
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która podejmuje działania zmierzające do nabycia towaru lub kupuje towary w ramach Sklepu Internetowego,
 2. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą,
 3. Konto Klienta – prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiające dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym,
 4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.,
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,
 6. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.lupus73.eu, w którym możliwe jest za pośrednictwem Internetu dokonywanie zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
 7. Sprzedawca - Piotr Mochniej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lupus 73 Meble – Design – Produkcja Mochniej Piotr, Michałkowa Wiejska 36, 58-321 Jugowice, posiadający NIP: 8860021655, REGON: 890517550,
 1. W ramach Sklepu Internetowego możliwy jest zakup wyłącznie produktów, które prezentowane są w Sklepie Internetowym. Produkty dostępne na stronie internetowej www.lupus73.pl nie stanowią oferty Sklepu Internetowego.
 2. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę produkty są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz wolne od wad prawnych.

 

§ 2

ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta, bądź jednorazowo bez rejestracji, jednakże po podaniu wszelkich niezbędnych danych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia.
 3. W zamówieniach, w których nieprawidłowo lub w sposób niepełny wypełniono dane np. nieaktualny e-mail, brak numeru telefonu, nie będą realizowane.
 4. Klient dokonuje zakupów za pomocą okna funkcyjnego „do Koszyka”.
 5. W celu dalszej realizacji zamówienia należy przejść do kasy, wybrać jedną z dwóch możliwych opcji rejestracji , a następnie dokończyć zakupy opłacając zamówienie przez konto Payu.
 6. w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje na adres e-mail  wskazany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia wiadomość od Sprzedawcy z informacją o przyjęciu zamówienia .
 7. Sprzedawca wygeneruje również treść zamówienia zawierającego następujące dane o zamówionym produkcie:
 • rodzaj i ilość,
 • cena,
 • wymiar,
 • rodzaj drewna,
 • termin realizacji zamówienia,
 • sposób płatności,
 • sposób  dostawy,
 • adres dostawy. 
 1. Klient zobowiązany jest sprawdzić i potwierdzić poprawność informacji określonych w ust. 7 powyżej.

 

§ 3

                                                                                                                               PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto zawierającymi  podatek od towarów i usług (VAT) i wyrażone są w złotych polskich lub w wybranej walucie.
 2. W Sklepie Internetowym płatności dokonuje się online przez portal elektroniczny PAYU (przedpłata), lub przez bezpośrednią wpłatę  na konto Sprzedawcy (przedpłata),
 3. W obu przypadkach w  tytule  przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 4. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT, w związku z tym dowodem zakupu jest faktura VAT
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt Sprzedawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na koszt Kupującego po wcześniejszym ustaleniu kosztów i  warunków dostawy.
 6. Dostawa towaru następuje po wpływie wpłaty na konto Sprzedawcy,
 7. Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy Sprzedawcy.
 8. Termin realizacji zamówień wynosi od 4 do 8 tygodni liczonych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia rozumianego jako dzień potwierdzenie przez Klienta  prawidłowości danych o których mowa w  §2 ust. 7 Regulaminu.  Sprzedawca jest producentem mebli oferowanych w Sklepie Internetowym, a termin realizacji zamówienia uwarunkowany jest czasem potrzebnym na wyprodukowanie danego produktu.
 9. Towar dostarczony jest bezpłatnie do Klienta na terenie Polski:
 1. wewnętrznym transportem Sprzedawcy,
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 3. lub możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia mebli ani ich montażu.
 2. Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest do zbadania towaru z najwyższą starannością i dokładnością niezwłocznie po jego otrzymaniu, a w przypadku wystąpienia wad zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o dostrzeżonych wadach pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku zamiaru zmiany adresu dostawy Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa  w zdaniu poprzednim, została dokonana po wysłaniu zamówionego towaru do Klienta lub jeżeli adres dostawy został podany błędnie przez Klienta, koszty związane z ponowną dostawą Klientowi zamówionego towaru na właściwy adres ponosi Klient.

§ 4

        REKLAMACJE

 1. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w chwili odbioru przesyłki Klient jest zobowiązany sprawdzić jej stan. Sprzedawca zaleca sprawdzenie w obecności dostawcy czy przesyłka nie jest mechanicznie uszkodzona, a w razie stwierdzenia uszkodzenia spisanie protokołu szkody, co ułatwi proces reklamacyjny.
 2. Reklamacje należy składać poprzez okno funkcyjne ”zwroty”, mailem na adres zwroty@lupus73.pl lub pisemnie, pocztą  na adres siedziby firmy.
 3. W przypadku odesłania towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu, paragonu lub faktury VAT.
 4. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od jej otrzymania.
 5. Koszty dostawy towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 6. W okresie rozpatrywania reklamacji Sprzedawca ma obowiązek udzielić Klientowi informacji na temat rozpatrzenia reklamacji oraz o ewentualnej naprawie gwarancyjnej.
 7. Do każdego towaru nabytego przez Klienta w Sklepie Internetowym ze względu na szczególne właściwości materiałów użytych do wykonania towarów oferowanych do sprzedaży zostaje doręczona instrukcja określająca prawidłowy sposób użytkowania, pielęgnacji oraz konserwacji towaru, instrukcja widnieje także na stronie Internetowej Sklepu Internetowego. W przypadku uszkodzenia towaru w skutek  jego niewłaściwej pielęgnacji, użytkowania bądź konserwacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania Reklamacji z tej przyczyny.
 8. Gwarancja na produkty z litego drewna nie dotyczy pęknięć oraz zmian objętości drewna powstałych w skutek jego pracy związanej ze zmianami temperatury oraz wilgotności otoczenia. Przebarwienia, sęki, różnice w  wybarwieniu poszczególnych elementów to cechy charakterystyczne naturalnego surowca i nie podlegają one reklamacji. 

 

§5

ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1225) w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient będący Konsumentem ma prawo zrezygnować z zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym, tj. odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. W razie rezygnacji z zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym, tj. odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań.
 3. Zwrot zakupionego towaru na adres Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Do oświadczenia o odstąpieniu Klient będący Konsumentem powinien dołączyć dowód zakupu, fakturę VAT.
 5. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, przy czym ze względu na charakter oraz cechy towaru stanowiącego przedmiot zakupu w Sklepie Internetowym towar należy opakować w sposób, w formie oraz przy użyciu tych samych materiałów,  bądź materiałów  o tych samych właściwościach i parametrach, w jakich został on dostarczony Klientowi przez Sprzedawcę, w szczególności z dbałością o prawidłowe zabezpieczenie  elementów konstrukcyjnych towaru szczególnie narażonych na uszkodzenie. Zwracany towar powinien być kompletny i nieużywany, przy czym towar może podlegać wypróbowaniu w zakresie, w jakim jest to konieczne do stwierdzenia jego wyglądu i głównych cech.
 6. W odniesieniu do Klienta nie będącego Konsumentem, który wykonując swoje prawa z  tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej dokonuje zwrotu towaru, Sprzedawca nie  jest zobowiązany do przyjęcia  towaru, jeżeli zostanie on opakowany w innym opakowaniu niż oryginalne oraz w sposób inny, niż zastosowany przy dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę. Zwracany towar powinien być kompletny i nieużywany.
 7. Koszty zwrotu ( dostawy zwracanego towaru do Sprzedawcy)  ponosi Klient
 8.  Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków za  podlegający zwrotowi  towar niezwłocznie po jego dostarczeniu Sprzedawcy w stanie kompletnym i nieużywanym z uwzględnieniem śladów wynikających z jego wypróbowania w zakresie określonym w § 5 ust. 5 Regulaminu.

.

§6

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm).
 2. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym lub wypełniając formularz zamówienia z danymi Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania zamówienia.
 3. Administratorem danych jest Piotr Mochniej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lupus 73 Meble – Design – Produkcja Mochniej Piotr, Michałkowa Wiejska 36, 58-321 Jugowice Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres: sklep@lupus73.pl

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.   z 2002r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1225).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak konieczność wprowadzenia zmian wynikająca bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, jeżeli nie naruszy to praw nabytych Klientów. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane z zachowaniem zasad, w tym uprawnień Klienta, obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.